(EE) Tingimused

28 min. readlast update: 10.21.2022

1 - DEFINITSIOONID

Need Reeglid (Tingimused või Leping või Reeglid) moodustavad ja reguleerivad lepingulisi suhteid poolte, STS.Bet Limited, edaspidi STS; ja Teie kui kasutaja, edaspidi Teie või Mängija, vahel. 

 1. Järgmisi mõisteid ja väljendeid tuleb tõlgendada järgmiselt, kui pole selgelt öeldud teisiti. 
 2. Konto tähendab Mängija poolt avatud ja STS-i poolt hoitavat isiklikku kontot, mis võimaldab mängijal Teenuseid kasutada.  
 3. Mäng tähendab, mis tahes mängu tegevust, mida STS pakub Mängijatele mõeldud Veebisaidil ja mille on heaks kiitnud Eesti Maksu ja Tolliamet. 
 4. Reaalajas kasiino tähendab traditsioonilise kasiino veebiversiooni, mis võimaldab Mängijatel reaalajas interneti kaudu mängitavaid kasiinomänge mängida ja panuseid teha. 
 5. Kasutajatunnus ja Parool tähendavad kasutajatunnuse ja parooli andmeid, mille Mängija valib veebisaidil registreerumisel. 
 6. Harjutusmäng tähendab Mänge, mida pakutakse mängimiseks erirežiimis, mis ei nõua pärisrahaga mängimist ja ei eelda maksete tegemist. Selle režiimi ainus eesmärk on võimaldada Mängijal proovida pakutavaid Mänge enne pärisrahaga panustamist. 
 7. Registreerimisvorm tähendab vormi, mille Mängija täidab Mängijakonto loomiseks.  
 8. Reguleeriv asutus tähendab Eesti Maksu- ja Tolliametit (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn, Eesti, e-post: emta@emta.ee). 
 9. Teenus tähendab kõiki Mänge ning teenuseid ja tegevusi, mis on nendega seotud ja Veebisaidil loetletud, sealhulgas, kuid mitte ainult, veebipõhiseid spordiennustus- ja kasiinoteenuseid. 
 10. Tarkvara tähendab STS-i litsentsitud tarkvara, sealhulgas kõiki programme ja andmebaase ning mis tahes muud tuletatud sisu, mis on Mängijale juurdepääsetav selle Veebisaidi kaudu või mida ta muul viisil kasutab, võimaldades tal Teenustes osaleda. 
 11. Veebisait tähendab www.stsbet.com ja kõiki muid sellega ühendatud veebisaite, mis on juurdepääsetavad linkide ja rakenduste kaudu 

2 - LEPING JA REEGLID 

 1. Tingimused on avaldatud mitmes keeles ainult informatiivsel eesmärgil. Eestikeelset versiooni tuleb pidada Mängija ja STS-i suhte õiguslikuks aluseks. Mitte-eestikeelse ja eestikeelse versiooni vaheliste lahknevuste korral on ülimuslik eestikeelne versioon. 
 2. Tingimuste jaotamine osadeks ja pealkirjade sisestamine on üksnes viitamiseks ega mõjuta tingimuste tõlgendamist. 
 3. STS viitab Malta seaduste alusel asutatud ettevõttele STS.Bet Limited, millel on järgmine registreeritud aadress: STS Gaming Group, Skyway Offices, block C, 3rd floor (C5), 177/179 Triq Marina, Pieta, PTA9042, Malta. 
 4. Kõik Veebisaidile juurdepääsevad Mängijad nõustuvad käituma vastavalt tingimustele, mis reguleerivad Teenuste kasutamist. Tingimused kirjeldavad Veebisaidi kasutamisel kehtivaid tingimusi ja riske. Kui Mängijal tekib tingimuste kohta küsimusi peaks ta enne Teenuste kasutamist pöörduma Klienditoe poole. 
 5. Enne kui temast võib saada Veebisaidi aktiivne ja registreeritud kasutaja, peab ta kõik Tingimused läbi lugema ja aktsepteerima. Jätkates Veebisaidile juurdepääsu või selle kasutamist, nõustub Mängija Tingimusi järgima ja deklareerib, et siin esitatud ja kõik viidetena lisatud Tingimused on aktsepteeritud. Kui Mängija ei nõustu Tingimuste täitmisega ja ei soovi pärast registreerumist Veebisaiti kasutada ega sellele juurde pääseda, peab ta sellest meile kohe kirjalikult teatama. 
 6. See Leping jõustub pärast registreerimisprotsessi viimases sammus Mängija poolset kinnitust, märkides linnukesega „Kinnitan, et olen lugenud ja nõustun kõigi Reeglite ning Privaatsuspoliitikaga. Minu vanus ületab seadusega hasartmängimise suhtes kehtestatud vanuse alampiiri”. 
 7. Käesolevat Lepingut reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele, välja arvatud kollisiooniga seotud seaduste kogu. Kõik käesoleva Lepingu alusel algatatud kohtuasjad või -menetlused algatatakse eranditult Eestis asuvates kohtutes ning pooled nõustuvad tagasivõtmatult isikliku kohtualluvuse ja kohaga. 
 8. STS ei vastuta mingil viisil isikute ees vääramatu jõu korral ega valitsuse või muu juriidilise asutuse tegevuse eest. Kui mõnda selle Lepingu sätet peetakse ebaseaduslikuks, kehtetuks või jõustamatuks, ei mõjuta see mingil moel teisi selle Lepingu sätteid - need jäävad kehtima ja täidetavaks.  
 9. Kui lepingupool ei täida mõnd käesoleva Lepingu reeglit, õigust või sätet, ei tühista see nimetatud õigust või sätet.  
 10. STS jätab endale õiguse tingimusi igal ajal muuta, teavitades või mitte teavitades sellest enne muudatusi. Muuhulgas võib tingimusi muuta pettuste vältimiseks või suurema selguse saavutamiseks tingimuste kasutamisel. Samuti seadusest tulenevate nõuete järgimiseks või mängude ja boonuste muudatustest tulenevalt reeglite muutmiseks. Juhul, kui Mängijad ei nõustu muudatustega, ei saa nad enam Veebisaidil Teenuseid kasutada. 

3 - KÄTTESAADAVUS 

 1. Teenused on kättesaadavad ja neid saavad kasutada ainult eraisikud, kes saavad kehtiva seaduse kohaselt sõlmida õiguslikult siduvaid lepinguid.  
 2. Aeg-ajalt võib kogu Veebisait või selle osa olla Mängijale kasutamiseks kättesaamatu seoses Veebisaidi hooldamise ja/või mis tahes Veebisaidi toote muudatuse või parendamisega. 
 3. STS ei taga pakutavate teenuste katkematut kättesaadavust ega toimimist, kuid teeb võimalike vigade ja/või probleemide kõrvaldamiseks mõistlikke jõupingutusi. 
 4. Ajakriitiliste sündmuste korral võib Mängija ebasoodsas olukorras olla. Näiteks tehniliste probleemide tõttu nagu aeglasem võrgukiirus või lõppkasutaja seadme aeglasem jõudlus. 
 5. Kasiinoteenused on lubatud ainult üle 21-aastastele isikutele. Spordiennustusteenused on lubatud ainult üle 18-aastastele isikutele. Kui Mängija on isik, kelle vanus ei ületa seadusega hasartmängimise suhtes kehtestatud vanuse alampiiri, on tal keelatud Teenuseid kasutada. Määngimine eas, kus vanus ei ületa seadusega hasartmängimise suhtes kehtestatud vanuse alampiiri, on kriminaalkuritegu.  
 6. STS võib nõuda, et Mängijad esitaksid meile tõendi oma vanuse kohta ja lõpetaksid oma tegevuse, kui on põhjust arvata, et nende vanus ei ületa seadusega hasartmängimise suhtes kehtestatud vanuse alampiiri. 
 7. Õigus Veebisaidile juurde pääseda ja/või seda kasutada võib teatud riikides olla ebaseaduslik. Mängija vastutab selle kindlaks tegemise eest, kas Veebisaidile juurdepääs ja/või selle kasutamine on tema jurisdiktsioonis seaduslik. Keelatud on kasutada mis tahes tarkvara või tehnoloogiat, mis võimaldab geopiirangutest mööda hiilida. Virtuaalse privaatvõrgu (VPN) kasutamine on keelatud ja seda peetakse pettuseks. Mängija väärkäitumise korral on STS-il õigus Teenuste osutamisest keelduda ja/või need tühistada. 

4 - REGISTREERIMINE JA TUVASTAMINE 

 1. Teenustes kasutamiseks tuleb täita Veebisaidil registreerimisvorm, kus Mängija peab meile esitama allpool nimetatud teabe. Veebisaidile sisenemisel ja konto loomisel deklareerib Mängija, et esitab kehtiva, täieliku ja korrektse teabe. Mis tahes valeteabe, valeandmete esitamist või kellegi teisena esinemist, võltsitud dokumentide kasutamist või muid toiminguid STS-i eest tegeliku identiteedi varjamiseks mis tahes eesmärkidel loetakse pettuseks ja võetakse seaduse täielikus ulatuses vastutusele.  
 2. Mängija peab STS-ile andma järgmised andmed:                                                                                                        

           a. Nimi, perekonnanimi ja aadress. 

           b. Isikukood või selle puudumisel sünnikuupäev - Mängija peab kinnitama, et tema vanus ületab seadusega hasartmängimise suhtes kehtestatud vanuse alampiiri 

           c. Elukoht - mängijalt võidakse paluda oma elukoha tõendamist, esitades kommunaalteenuste arve või pangakonto väljavõtte, mis ei ole vanem kui 6 kuud. 

           d. Kehtiv e-posti aadress ja mobiiltelefoninumber. 

           e. Sugu. 

           f. Isiklik ja konfidentsiaalne kasutajanimi - Kasutajanimi peab olema kordumatu ja selgelt identifitseeritav. Solvavad, kohatud või sündsusetud kasutajanimed on keelatud. STS jätab endale õiguse peatada lubamatu Kasutajanimega Mängukontod. 

           g. Parool - palun valige turvalisuse huvides tugev ja äraarvamatu parool. Mängija vastutab Parooli turvalise ja salajasena hoidmise eest.  

    3. Mängija peab registreeruma kasutades omaenda nime. Kolmanda isiku nimel registreerimine on rangelt keelatud. Selline tegevus loetakse pettuseks.  

    4. Esitatud teavet tuleb ajakohastada. Mängija vastutab oma kontol nime, aadressi ja e-posti aadressi nõutud muutmise või nendest Klienditoe viivitamatult teavitamise eest.  

    5. Kui kontrollimisprotsessi käigus selgub, et esitatud teave on vale või ebatäpne, on STS-il õigus Konto peatada või lõpetada ja kontol olevad võidud endale jätta. Lisaks võidakse Konto blokeerida või sulgeda, kui Mängija ei esita nõutavat teavet või dokumente või kui ta esitab STS-ile valed või eksitavad dokumendid. Vale või eksitava teabega Mängukontodel ei ole õigust võitudele, sealhulgas Jackpoti võitudele. Sellisel juhul ühtegi võitu välja ei maksta. 

   6. Mängija vastutab Kasutajanime ja Parooli turvalisuse eest. STS ei vastuta rahaliste vahendite kaotuse ega kahjude eest, mis on põhjustatud mis tahes tegevusest või tegematajätmisest, kui Mängija süül kasutati Mängukontot volitamata, sobimatult või ebaseaduslikult.

    7. Mängijal on rangelt keelatud registreerida teine​(duplikaat) Mängukonto. Ühe inimese kohta on lubatud ainult üks Mängukonto. Rohkem kui ühe Mängukonto omamist nimetatakse duubelkontoks ja see on rangelt keelatud ning see on petturlik tegevus, olenemata sellest, kas Mängukonto duplikaat on registreeritud Mängija enda, kolmanda isiku või valeandmete all. STS jätab endale õiguse mistahes ajal sulgeda kõik mitmekordsed Kontod. Kui STS-il on mõistlik alus arvata, et toime on pandud pettus, jätab ta endale õiguse tühistada mis tahes seotud tehing, boonus või muu kampaania.

    8. Kui Mängija märkab, et tal on rohkem kui üks Kasutajaonto, peab Mängija sellest viivitamatult STS-i teavitama. 

    9. Keelatud on teistele Mängijatele ja teistelt Mängijatelt Mängukontode müümine, ülekandmine ja/või omandamine. Kui on õigus arvata, et selline ülekandmine toimus, jätab STS endale õiguse sellised Mängukontod sulgeda ja edasised tehingud kinni pidada. 

    10. Mängija kinnitab, et teda pole kunagi diagnoositud kompulsiivse mängurina ja tal pole vaimseid probleeme, mis võivad mõjutada tema otsustusvõimet või otsustamist. 

    11. STS võib Mängija registreerimisprotsessist keelduda või Mängukonto sulgeda, sealhulgas, kuid mitte ainult, valeandmete esitamise, duubelkontode, boonuste kuritarvitamise, pettuse või negatiivse riskianalüüsi korral. Mänguakonto registreerimine ja seadistamine on Mängijale tasuta. 

    12. Teatud juhtudel oleme kohustatud paluma Mängijal oma isikut tõendada. Kogu esitatud dokumentatsioon peaks olema loetav, õiges vormingus, kärpimata ja vastama täiendavatele spetsifikatsioonidele, mida me Mängijalt küsida võime.  

    13. Kui Mängija ei esita nõutavaid dokumente vastava teate kättesaamisel märgitud aja jooksul, on meil õigus võidud konfiskeerida, tagatisraha tagastada ja Mänguakonto sulgeda.

    14. Teatud juhtudel võidakse kliendi identiteedi ja pangakonto andmete kinnitamiseks läbi viia automaatsed isikutuvastuse kontrollimised, kuid ka siis on meil õigus Mängijalt täiendavaid dokumente küsida.   

    15. Kui STS vajab Mängijalt täiendavat teavet ja dokumente, võtab kontrollimine pärast kõigi nõutud dokumentide kättesaamist tavaliselt kuni 72 tundi.  

5 - PAROOLI TURVALISUS 

 1. Mängijal on turvalisuse huvides soovitatav valida tugev ja äraarvamatu parool. Parooli hoidmine turvalisena ja saladuses on Mängija kohustus ja seda ei tohiks kunagi teistele avaldada.  
 2. Mängija vastutab oma Kasutajanime ja Parooli konfidentsiaalsena hoidmise eest. Mängukontol mängimist loetakse kehtivaks, olenemata sellest, kes Mängus osaleb. Uute turvaandmete loomiseks peaks Mängija turvalisuse ja privaatsusega seotud probleemide korral viivitamatult STS-i teavitama. 
 3. STS ei vastuta mingil viisil kolmanda osapoole võimaliku juurdepääsu eest Mänguakontole ega võimalike rahaliste kaotuste ega kahjude eest, mis on tekkinud Parooli ebaseaduslikust kasutamisest kolmandate isikute poolt. Mängija ainuisikuline kohustus on tagada oma sisselogimisandmete turvalisus.    

6 - ÕIGUSLIKUD PIIRANGUD 

 1. Mängija kinnitab, et mõistab, et online-hasartmänge käsitlevad seadused on kogu maailmas erinevad, ning tema kohustus on tagada kõigi oma elukohariigi jaoks asjakohaste õigusaktide järgimine. Võimalus Veebisaidile juurde pääseda ei tähenda, et Teenused on Mängija elukohariigi jurisdiktsiooni all seaduslikud. Keelatud on kasutatud mis tahes tarkvara või tehnoloogiat, mis võimaldab geopiirangutest mööda hiilida, näiteks virtuaalset privaatvõrku (VPN). 
 2. STS ei kavatse Teenuseid teha kättesaadavaks riikides, kus veebipõhised kihlveod on ebaseaduslikud. Veebisait ei kujuta endast pakkumist ega kutset Teenuste kasutamiseks mis tahes jurisdiktsioonis, kus selline tegevus on seadusega keelatud. 
 3. Kui Mängija rikub neid tingimusi ja registreerib end keelatud riigist, jätab STS endale õiguse Mängukonto jäädavalt sulgeda ja tagastada Mängija sissemaksed (miinus netovõidud). 

7 - PIIRATUD KASUTUS 

 1. STS annab Mängijale Veebisaidi kasutamiseks ainuõigusliku, mitteüleantava ja piiratud isikliku litsentsi.  
 2. Mängija ei tohi kopeerida ega edasi müüa ühtegi Veebisaidil ilmuvat turundusmaterjali ilma STS-i eelneva otsese, kirjaliku nõusolekuta.
 3. Mängija nõustub saadud teavet kasutama ainult Teenuste kasutamiseks ja tehingute tegemiseks Veebisaidil. Keelatud on kasutada mis tahes Veebisaidil olevat infot ja teavet eesmärgil, mis on ebaseaduslik, vääritu, ahistav, kuritahtlik, pealetükkiv, laimav, ropp, ähvardav või muul viisil vihkav või kahjulik. 

8 - VÄÄRKÄITUMINE 

 1. Väärkäitumine on Veebisaidil keelatud. Seda loetakse tingimuste rikkumiseks, kui mängija muu hulgas: 

       a. esitab tahtlikult ebatäpset, vale või puudulikku teavet; 

       b. üritab mängude tulemustega manipuleerida mistahes tegevuse, programmi muudatuste teel või muul põhjendamatul viisil. See hõlmab, kuid ei piirdu olukordadega, kus tõendid viitavad sellele, et rühm mängijaid on teinud identsed või sarnased panused;

       c. põhjustab Veebisaidil sihilikult tõrkeid või defekte, et mängu loomulikku kulgemist rikkuda; 

       d. registreerib mitu Mängukontot;

       e. rikub teisi Reeglite sätteid. 

     2. Veebisaidil oleva tarkvara dekompileerimine, dekompileerimise katse või mis tahes tarkvara arendamine, mis häirib Veebisaidil kasutatavat tarkvara, on keelatud. Tehisintellekti hõlmava tarkvara või programmi kasutamine on rangelt keelatud koos tarkvaraga, mis võimaldab mängijatel Teenuste kasutamisel petta või annab neile ebaõiglase eelise. STS-il on õigus võtta kõik vajalikud sammud ja toimingud sellise tehnoloogia avastamiseks ja kasutamise ärahoidmiseks. Kui STS tuvastab või on alust arvata, et kasutatud on keelatud tarkvara, jätame endale õiguse Mängukonto külmutada, tagastada kõik sissemaksed (miinus netovõidud) ja/või blokeerida Mängija jaoks Teenuste kasutamine tulevikus.    

    3. Mängija ei tohi STS-i veebisaidile saata ega postitada sisu, mis on ebaseaduslik või riivab kolmandate isikute õigusi. Konkreetsemalt öeldes nõustub mängija: 

  a. austama teiste mängijate privaatsust, 

  b. mitte postitama ega looma veebisaidile rassistlikke, ksenofoobseid ega muul viisil halvustavaid, pornograafilisi ega seksuaalselt halvustavaid kommentaare; 

  c. mitte ahistama ega ähvardama mingil viisil teisi mängijaid; 

  d. mitte postitama kuulutusi ega ahelkirju;  

  e. mitte otsima ega koguma teiste mängijate kohta isikuandmeid ilma nende selgesõnalise nõusolekuta; 

  f. mitte edastama mis tahes tüüpi viirusi ja rämpsposti ega muud tüüpi arvutisüsteemide ja programmide häireid või katkestusi; 

  g. mitte postitama ega levitama sõnumeid ainult religioosse, poliitilise või ideoloogilise sisu edastamise eesmärgil. 

      4. Vestlusakna või e-posti teel klienditoega ühenduse võtmisel ei tohi Mängija kasutada kuritarvitavat ega solvavat keelt, ahistada, ähvardada, saata rämpsposti ega ahelkirju ega teha rassistlikke, ksenofoobseid ega muul viisil halvustavaid, pornograafilisi ega seksuaalselt halvustavaid märkusi.  

      5. Vääriti käitumise korral on STS-il õigus Leping viivitamata lõpetada ja kõrvaldada Mängija Veebisaidi edaspidisest kasutamisest. Lisaks on STS-il õigus katkestada ja tühistada käimasolevad mängud ja/või panused, blokeerida Mängija või Konto ette teatamata ning hoida väärkäitumisega saadud mängija krediit ja võidud kinni kuni olukorra selgitamiseni. Kui väärkäitumine hiljem kinnitatakse, jätab STS endale õiguse kõik võidud konfiskeerida. 

 9 - MÄNGUKONTO TÜHISTAMINE

 1. STS-il on õigus Teenustest keelduda, need tühistada ja/või keelduda kellelegi võitu välja maksmast põhjustel, mis on, kuid mitte ainult:  

1.1. kui STS-il on põhjendatult alust arvata, et Mängija tegevus Veebisaidil võib olla illegaalne, petturlik või ebaseaduslik; 

1.2. kui STS-il võib Mängija tegevuse tõttu olla mistahes fiskaalne, regulatiivne või rahaline ebasoodus olukord. Kui üks või mitu tehingut Veebisaidil loetakse toimunuks Lepingut rikkudes;  

1.3. kui Mängija tegevust peetakse petturluseks, illegaalseks, ebaseaduslikuks või ebasobival eesmärgil toimuvaks;  

1.4. kui leitakse, et Mängija kasutas veebisaiti ebaõiglasel viisil, pettis STS-i või mõnd tema mängijat või kasutas ebaõiglast eelist või kui Mängukontot kasutatakse kolmanda osapoole kasuks;  

1.5. kui ametiasutused paluvad STS-il seda teha; 

1.6 kui Mängukonto loetakse passiivseks ja selle saldo on nullini jõudnud või jõuab nulli. 

      2. Kui STS-il on põhjendatud veendumus, et Mängija pani toime või oli mingil viisil seotud pettuse või mis tahes pettustega seotud tegevusega, jätab STS endale õiguse Leping lõpetada, Mängukonto sulgeda ja Mänguakontol kõik ülejäänud rahad kinni pidada. Pettusteks võib pidada muu hulgas võltsimist, varastatud või võltsitud deebetkaartide või kontonumbrite kasutamist, organiseeritud panuste tegemist, kokkumängu ning võltsitud, varastatud või muul viisil omastatud andmete või dokumentide esitamist. 

10 - KATKESTATUD VÕI EBAÕNNESTUNUD MÄNGUSESSIOONID

 1. Veebisaidil valesti avaldatud teabe korral võtab STS parandusmeetmed, et parendada ja muuta süsteemis olevaid andmeid, et need kajastaksid õiget teavet. Kõiki mõjutatud võite muudetakse vastavalt.  
 2. Kui mängusessioon peaks mingil põhjusel ebaõnnestuma, on kõigi mängijate tehingud alati meie süsteemides täpselt logitud, seega on meil alati juurdepääs, et teha kindlaks, millised panused tehti ja mis juhtus mängu ajal. Kõigi küsimuste korral võtke palun ühendust klienditoega e-posti aadressil support@stsbet.com. 
 3. Jätame endale õiguse tulemusi tagantjärele muuta või need tühiseks tunnistada, kui tulemus on põhjustatud tehnilisest veast, Mängija petturlikust käitumisest või võltsitud kihlvedudest. Jätame endale õiguse tagasi kutsuda kõik ekslikult tehtud maksed. 
 4. Mis tahes spordiüritusega seotud kahtlase, petturliku tegevuse avastamisel või võimaliku mängude kokkuleppimise korral jätab STS endale õiguse oma pakkumine nimetatud üritusel tühistada ja tühistada kõik sellele sündmusele tehtud panused. Spordiürituse tühistamise korral on STS-il õigus lõpetada oma pakkumine nimetatud üritusel ja/või lugeda tehtud panused kehtetuks. 
 5. STS jätab endale õiguse lõpetada üritused või mängud ette teatamata alati, kui seda vajalikuks peetakse ja/või tarkvara või mängude vigade tõttu, mis põhjustavad mängude talitlushäireid või ebaõiget tööd. 

11 - MÄNGUREEGLID  

 1. STS pakub online hasartmänge, kuid tarkvara pakuvad paljud mängude valmistajad. Igast mängust leiab Mängija mänguteavet, mis hõlmab teavet võidutõenäosuse (RTP), mängu reeglite ja mängu kirjelduse kohta. 

11 - PÄRISRAHA MÄNGU REŽIIM 

 1. Igal Mängijal, kelle vanus ületab seadusega hasartmängimise suhtes kehtestatud vanuse alampiiri, on pärast registreerumist ja sissemakse tegemist õigus mängida pärisraha mängu režiimis.  
 2. Pärisraha mängu režiimis osalemiseks peab Mängija oma Mängukontole raha kandma. 

12 - HARJUTUSMÄNGU REŽIIM 

 1. Igal Mängijal, kelle vanus ületab seadusega hasartmängimise suhtes kehtestatud vanuse alampiiri, on õigus mängida harjutusmängu režiimis, mis ei nõua Mängijalt raha sissemakse tegemist ega panustamist.  
 2. Harjutusmängu režiim on mõeldud ainult harjutamiseks ja meelelahutuseks, võimaldades mängijatel Mängudega tutvuda. Pidage meeles, et harjutusmängu režiimis ei saa demoraha ja sellega mängitud võite Mängukontole üle kanda ei pärisrahana ega boonusrahana. Samuti ei saa demoraha väljamaksena kasutada. 

13 - LIVE KASIINO 

 1. Live kasiino mängude tootja jälgib kõiki live kasiinomängude tabeleid ja kõiki mängutube modereeritakse. Murede korral saab mängija vestlusakna kaudu igal ajal live kasiino diileriga ühendust võtta. Sõimava või solvava kõneviisi kasutamine, abielupakkumiste, seksuaalsete kommentaaride või ähvarduste tegemine, ahistamine, rämpsposti või ahelkirjade saatmine ja rassistlike, ksenofoobsete või muul viisil halvustavate, pornograafiliste või seksuaalselt halvustavate märkuste tegemine on keelatud ja selle tagajärjel võib vestlus Mängija jaoks kättesaamatuks muutuda.  
 2. Live kasiinomängude pakkuja võib meid teavitada kõigist muredest ja asjaoludest, mis viitavad mängija hasartmänguprobleemile, ja see vaadatakse läbi, järgides meie sisemiste vastutustundlike hasartmängupoliitikate ja protseduuride tingimusi. 
 3. Kõik live kasiinomängud salvestatakse. Krupjee eksimuse korral vaatab mängu pakkuja üle videomaterjali vaidlustatud käest või mänguvoorust. Seejärel vaatab STS otsused läbi. Kõnealuse vooru võib seejärel kehtetuks tunnistada - sellisel juhul tagastatakse kõik panused ja kõik võidud loetakse tühiseks. 
 4. Live kasiinomänge saab mängida pärisraha ja boonusraha eest. STS keelab panuste tegemise sõnaselgelt ja/või püsivalt raha ja/või boonusrahaga, võiduvõimalustega, mis on võrdne või rohkem kui 70% (kindel panus). STS jätab endale õiguse blokeerida mis tahes Mängukonto ning takistada ja/või kinni pidada võidud või väljamaksed, mille Mängija on saanud platvormi tingimusi ja/või reegleid rikkudes. 

14 - SISSEMAKSED 

 1. Sissemakseid saab teha ainult Veebisaidi kaudu. Mängija saab kasutada mis tahes meetodit, mis on Veebisaidil kättesaadav. Saadaolevad makseviisid, nendega seotud tasud ja nõuded võivad erineda. STS ei taga, et kõik makseviisid oleksid alati saadaval. 
 2. Rahalisi vahendeid hoitakse Mänguakontol ainult ja spetsiaalselt nende kasutamiseks panuste tegemisel ning tasude või maksete tasumiseks, mis võivad Teenuste kasutamisega seoses tekkida. 
 3. STS-il on õigus Mängukonto peatada või sulgeda, kui on põhjendatud veendumus, et Mängija teeb sissemakseid ilma kavatsuseta hasartmänge mängida. Sellisel juhul võib STS olla kohustatud esitama aruande ka asjaomastele ametiasutustele. 
 4. STS-il on õigus kehtestada teatavate makseviiside kasutamisele eritingimused, kui seda nõuavad makseteenuse pakkujad või regulatiivsed kohustused ja nõuded või kui see on seotud kahtlase tegevusega.  
 5. Samuti on STS-il õigus igal ajal muuta pakutavate saadaolevate makseviiside loendit. 
 6. Kui pole märgitud teisiti, on kõik veebisaidil toodud summad eurodes või selle ekvivalendid muus valuutas. Iga tehingu puhul, mis nõuab valuutavahetust, kohaldatakse kehtivat vahetuskurssi. 
 7. STS-il on õigus nõuda lisateavet ja dokumentatsiooni Mängija vanuse, identiteedi, elukoha, rahastamisallika, varade päritolu või makseviiside omandiõiguse kohta, et täita oma nõudeid pettuste ennetamise, rahapesu ja muude kohustuste suhtes.  
 8. STS jätab endale õiguse nõuda deebetkaardi pilti (mõlemad pooled), mida kasutati mistahes ajal sissemakse tegemiseks. Isikuandmete turvalisuse tagamiseks palutakse Mängijal CVV peita ja jätta nähtavaks ainult esimesed 6 ja viimased 4 numbrit (teised kaardi numbri numbrid peaksid olema kaetud). 
 9. Minimaalne sissemakse summa tehingu kohta on vähemalt 10 eurot. Maksimaalne sissemakse summa sõltub Mängija valitud Veebisaidil saadaolevast makseviisist. 
 10. STS ei võta deebetkaardiga tehtud sissemaksete eest tasu, kuid pange tähele, et mõned kaardi väljaandjad peavad hasartmängutehinguid sularahamakseteks ja võivad seetõttu võtta sularaha ettemaksu. Lisateavet saate oma kaardi väljaandjalt. 
 11. STS-il on õigus nõuda Mängijalt tõendeid STS-is hoitavale Mängukontole tehtud makse kohta. 
 12. Kõik maksed tuleb teha makseviisiga, mille järgi Mängija on pangakonto/maksekonto omanik. Kolmandate isikute sissemaksed pole lubatud. Mängija kohustus on mitte kasutada kolmandale isikule kuuluvaid maksevahendeid. 
 13. STS jätab endale õiguse nõuda mis tahes teavet või lisadokumente, et kinnitada, kes on kasutatud makseviisi konto omanik. STS-il on õigus kolmandate isikute sissemakseid tagasi mitte maksta, kui Mängija ei suuda nõutavat dokumentatsiooni esitada.  

15 - VÄLJAMAKSED 

 1. Kui Mängija on mänguseansil osalenud, ei saa ta väljamaksetaotlust esitada. 
 2. Mängija ja makseviisi omaniku isikuandmed peavad üksteisele vastama. STS jätab endale õiguse nõuda makseviisi konto omaniku identiteedi tõendamiseks ja kinnitamiseks täiendavaid dokumente. Samuti on STS-il õigus mitte töödelda väljamaksetaotlust enne, kui oleme saanud nõutavad dokumendid - sellises olukorras krediteeritakse saldo Mängukontole tagasi. 
 3. STS omistab teie rahaliste vahendite turvalisusele suurt tähtsust, seetõttu ei tohi maksimaalne väljamakse summa päevas (24 tundi) ületada ühe maksena või kumulatiivsete maksetena 50 000€.  
 4. Teie raha kaitsmiseks volitamata väljavõtmise eest võime nõuda väljamakseks kasutatud makseviisi omandiõiguse tõendit, mida meile pole varem esitatud. Juhtudel, kui väljamaksetaotluse kinnitamiseks on vaja lisateavet ja/või -dokumente, jätab STS endale õiguse selline ootel tehing tagasi lükata. 
 5. Kõik väljamaksed saab adresseerida ainult registreeritud Mängijale. 
 6. Kõik väljamaksed tuleb teha sama makseviisi abil, mille olete valinud sissemakse tegemisel, kui me ei otsusta teisiti või ei saa seda teha. Kui teete sissemakse mitme erineva makseviisi abil, jätame endale õiguse jagada teie väljamakse nende makseviiside vahel ja töödelda iga osa vastava makseviisi kaudu oma äranägemise järgi ning kooskõlas rahapesuvastase poliitika ja määrustega. Võime nõuda, et suunaksite oma väljamakse ümber või tühistaksite selle või taotlema selle suunamist mõnele teisele väljamakseviisile vastavalt rahapesuvastastele poliitikatele ja/või määrustele. 
 7. Kui väljamaksetaotlus on esitatud, võib STS-il taotluse töötlemiseks kuluda kuni 3 (kolm) tööpäeva. Kuid STS annab endast parima, et väljamaksetaotlusi viivitamata töödelda. 
 8. Sissemakstud pärisraha ei saa kontolt välja võtta, välja arvatud juhul, kui see on vähemalt korra läbi mängitud. Minimaalse kaotuse eeldusega lauamängudele panustamist (vastupidine panustamine) ei loeta läbimängimisnõuete täitmisel kehtivaks. Pange tähele, et väljamaksetaotluste puhul rakendatakse makseteenuse pakkuja tasu katmiseks kolme protsendi (3%) suurust haldustasu, viidates STS-i hoiustatud summadele, mida pole vähemalt ühel korral kasutatud. Enne sellise väljamakse kinnitamist tuleb seda hinnata ja kinnitada vastavalt meie sisepoliitikale ja protseduuridele. 
 9. Mängija vastutab võitude ja kaotuste deklaseerimise eest maksu- ja/või muudele ametitele kohaldatavas jurisdiktsioonis. 

16 - KAEBUSED 

 1. Meie peamine eesmärk on pakkuda suurepärast klienditeenindust kõigi ilmnenud probleemide lahendamiseks. Kui aga Mängijal on pretensioone, saab ta alati pöörduda meie Klienditoe meeskonna poole. Kaebused tuleb saata e-posti teel aadressile complaints@stsbet.com . STS-i Klienditoe esindajad vastavad Mängijale, kinnitades kaebuse registreerimise esimesel võimalusel. Me ei aktsepteeri sotsiaalmeedia kaudu esitatud kaebusi. 
 2. Kaebusega võimalikult kiiresti tegelemiseks peab see sisaldama selget teavet Mängija identiteedi (nimi, perekonnanimi, kasutajanimi, registreeritud e-posti aadress ja elukoha aadress) kohta, samuti kõiki asjakohaseid üksikasju probleemi kohta (mängu nimi, kellaaeg ja juhtumi kuupäev koos arusaadava selgitusega). Klienditoe agendid teevad kõik endast oleneva, et teatatud probleem ettevõttesiseselt kiiresti lahendada. Kogu kaebuste esitamise protsessi hindamine ja sellele reageerimine ei tohiks võtta rohkem kui 8 nädalat, kuid seda võib meie endi äranägemisel pikendada veel 8 nädalat. Mängijat teavitatakse alati meie lõplikust otsusest. 

17 - RAHAPESU TÕKESTAMINE 

 1. Kellelgi ei ole lubatud Veebisaiti rahapesu eesmärgil kuritarvitada. STS jätab endale õiguse keelduda mängijaga koostööst või lõpetada see ja tühistada kõik tehingud, kui tal on alust kahtlustada, et Mängija võib olla seotud kuritegeliku tegevusega.  
 2. Juriidiliste kohustuste täitmiseks peab STS pidevalt oma mängijate tegevust jälgima. Selle protsessi osana võime me mängija tegevuse mis tahes etapis küsida täiendavaid dokumente ja teavet. 
 3. STS jätab endale õiguse kontol mis tahes rahalisi vahendeid kinni pidada, kuni uurimine on lõpule viidud, kui kahtlustatakse tingimuste rikkumist, pettust või ebaausat tegevust või et täideta mis tahes valitsuse nõuandeid, taotlusi või juhiseid.  
 4. Rahapesu vältimiseks kontrollitakse kõiki tehinguid. Pettustest ja kahtlastest tehingutest teavitatakse viivitamatult asjaomast asutust, näiteks (kuid mitte ainult) Eesti Maksu- ja Tolliametit. 

18 - VASTUTUSTUNDLIK MÄNGIMINE 

 1. Hasartmängude mängimine seadusega sätestatud vanuse alampiirist nooremana on kriminaalkuritegu ja STS võtab endale vastutuse alaealiste mängijate veebisaidile juurdepääsu ärahoidmise eest. STS võib Mängija identiteedi kinnitamiseks esitada registreerimisel Mängija poolt pakutavat teavet volitatud krediidiasutustele, kolmandate isikute isikut tõendavatele teenustele ja/või pettuste vältimise asutustele. Sellist teavet töödeldakse vastavalt meie Privaatsuspoliitikale. Automatiseeritud vanusekontrolli võidakse läbi viia, kuid olge valmis, et mõnel juhul tuleb vajalik teave ja dokumentatsioon hankida otse Mängijalt.  
 2. STS on võtnud endale kohustuse tagada, et tema Mängijad mängiksid vastutustundlikult, kuid me tunnistame ka seda, et hasartmängud võivad mõnele inimesele tekitada sõltuvust ja mõjutada nende elu negatiivselt. Seetõttu pakume vastutustundlike hasartmängupraktikate propageerimiseks erinevaid meetmeid. Neid saab Mängija kontol seadistada, sisenedes vastutustundliku hasartmängu alamlehele ja/või pöördudes meie Klienditoe poole. 
 3. Vastutustundlikud hasartmängumeetmed hõlmavad järgmist: 

       A. Konto rahalised piirangud - enne kui Mängijal lubatakse esimest korda mängida, pakub STS Mängijale võimaluse määrata iganädalane ja/või igakuine kaotuste limiit. STS ei aktsepteeri panuseid, mis võivad põhjustada Mängijale kaotuse, mis ületab Mängija määratud piiri.   

       B. Rahalisi limiite saab Mängija valida, tõsta ja langetada igal ajal. Kui mängija soovib oma ülempiiri tõsta, hakkab muudatus kehtima alles pärast 48 möödumist juhul, kui mängija on kinnitanud oma soovi ülempiiri tõsta. STS langetab maksimaalse kaotuse limiiti kohe, kui Mängija esitab taotluse.    

       C. Mängupiirangu seadistus STS-i Veebisaidil - Mängijatel on õigus end ise mängust teatavaks ajaks välja jätta. STS ei aktsepteeri panust Mängijalt, kes on end vabatahtlikult kandnud Eesti Maksu- ja Tolliameti hasartmängude mängimise piirangu nimekirja.

        D. Mängukeeld HAMPI nimekirjas - Mängija võib kehtestada endale mängukeelu ka teiste Eesti Vabariigis litsentseeritud (nn maapealsete või internetipõhiste) hasartmängukorraldajate juures, esitades taotluse enda registreerimiseks õnnemängu mängimise piirangutega isikute nimekirjas ehk HAMPI nimekirjas. HAMPI nimekirja kaudu mängukeelu seadmise kohta, samuti selle taotlemise kohta leiab rohkem teavet siit (https://maasikas.emta.ee/).    

    4. Kõigi tasumata panuste korral, kui tulemus pole mängukeelu aktiveerimise hetkel veel teada, makstakse Mängijale vastavad summad pärast sündmuse lõppemist, kui panused peaksid võitma. Samuti tagastatakse kohe kõik ülejäänud rahalised vahendid, mis on kontole jäänud mängukeelu aktiveerimisel.  

    5. STS ei vastuta mängijate ega kolmandate isikute eest mis tahes hasartmängutegevuse eest (sealhulgas kahjude hüvitamine), kui nad väldivad meie enesevälistamise protseduure petturlikult või tahtlikult vale teavet sisestades. Selliste juhtumite täielikuks uurimiseks on meil vastavalt sisepoliitikale ja protseduuridele õigus taotleda täiendavaid dokumentide vorme, näiteks isikut tõendav dokument ning telefoni/hääle kinnitamine. 

   6. Vastutustundliku mängimise leht sisaldab linke välistele portaalidele ja teavet, mis võib aidata hasartmängusõltuvuse korral. Kui arvate, et võite olla hasartmängusõltlane, soovitame Teil otsida abi meie Veebisaidi nendest osadest ja võtta meiega ühendust ka e-posti teel. 

    7. Jätame endale õiguse kehtestada limiit ja/või peatada mängijate Mängukontod, kui meil on alust kahtlustada, et Mängijat võivad ohustada hasartmängudega seotud kahjud.  

    8. Veebisaidile sisenedes ja seal mängides tunnistab Mängija asjaolu, et Teenuste kasutamise kaudu võib hasartmänge mängides raha kaotada. Mängija ainuisikuline kohustus on katta Mänguakonto kaudu tekkinud kahjud. 

    9. Kriitilises olukorras olevate hasartmänguprobleemide all kannatajate eluliste huvide kaitsmiseks, kes avaldavad otsesuhtluses meie klienditoe agentidele enesetapumõtteid, jätame endale õiguse pöörduda vastavate kohalike omavalitsuste poole, et otsekohe tegutseda. 

19 - SPORDIENNUSTUS 

Spordiennustuse teenusereeglid leiate meie “Spordiennustus” jaotisest.  

20 - KAMPAANIAD JA BOONUSED 

Leiate meie “Kampaaniad ja boonused” jaotistest. 

21 - ANDMETÖÖTLUS 

Enne Teenuste kasutamist ja kasutamise ajal peab STS koguma ja töötlema mängijate isikuandmeid. Kogu teabe selle kohta, kuidas STS Teie isikuandmeid kogub, töötleb, kaitseb ja jagab, leiate STS-i privaatsuspoliitikast. 

22 - INTELLEKTUAALNE OMAND 

 1. Kogu sisu, kaubamärgid, ärinimed, logod ja ikoonid on STS-i või tema tütarettevõtete ainuomand, seetõttu on need kaitstud autoriõiguse seaduste ning rahvusvaheliste lepingute ja sätetega. 
 2. Mängija ei saa endale Veebisaidil olevate materjalide jaoks muid intellektuaalomandi õigusi kui need, mis on otseselt tingimustes sätestatud. Mängijal ei ole õigust kustutada Veebisaidil olevatest materjalidest autoriõiguse teatisi ega muid märke kaitstud intellektuaalomandi õiguste kohta. 
 3. Veebisaidil kuvatud pildid on kas STS-i või tema tütarettevõtete või partnerite omand. Mängijal ei ole õigust ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta postitada, üles laadida, reprodutseerida ega levitada mis tahes teavet, tarkvara ega muud autoriõiguse ja/või muude intellektuaalomandi õigustega (samuti avalikustamise ja privaatsuse õigustega) kaitstud materjale. 
 4. Mängija kasutab sisu ja teavet ainult isiklikuks, mitteäriliseks otstarbeks ning nõustub sellist materjali ja sisu mitte kopeerima, paljundama, edastama, avaldama, kuvama, levitama, äriliselt kasutama, rikkuma ega tuletatud teoseid looma.  

23 - HÜVITAMINE 

 1. Mängija nõustub kaitsma ja kindlustama STS-i, selle töötajaid, juhte ja ametnikke, et nad oleksid kaitstud kõigi nõuete, kahjude, kahjumite, kohustuste ja kulude eest, sealhulgas ilma piiranguteta, mõistlike advokaaditasude ja -kuludega, mis tulenevad või on mis tahes viisil seotud järgmistega: 

         a. juurdepääs Veebisaidile või Teenustele või nende kasutamine; 

         b. Reeglite rikkumine; 

         c. kohaldatavate seaduste ja/või määruste rikkumine. 

24 - KEHTIVUS JA LÕPETAMINE 

 1. Lepingu kehtivus on tähtajatu ajaperiood. Kui Mängija soovib lepingu lõpetada, võib ta seda teha igal ajal, saates Klienditoele e-kirjaga teate, et soovib Mängukonto määramata ajaks sulgeda (Mängukonto sulgemine). Mängukonto sulgemise korral ei saa Mängija uusi tehinguid teha. Mängukonto saab uuesti avada kliendi soovil, kui ta võtab ühendust STS-i Klienditoega ja Leping sõlmitakse uuesti.  
 2. Kõigi tasumata panuste korral, kui tulemus pole Mänguonto sulgemise hetkel veel teada, makstakse Mängijale vastavad summad pärast sündmuse lõppemist, kui panused peaksid võitma. Samuti tagastatakse kohe kõik ülejäänud rahalised vahendid, mis on Mängukontole jäänud konto sulgemise hetkel.  
 3. Teenustes osalemiseks puudub üldine õigus, STS-il on õigus Leping turvalisuse huvides lõpetada. STS võib seda teha igal ajal, saates Mängijale e-kirja, teatades, et tema Mängukonto suletakse või peatatakse. 

25 - PASSIIVSED MÄNGUKONTOD 

 1. „Passiivne Mängukonto” on Mängukonto, kuhu ei ole sisselogimist registreeritud kaheteistkümne (12) järjestikuse kuu jooksul. STS võib Teiega ühendust võtta, et teavitada tagajärgedest.  
 2. Kui Mängukonto muutub Passiivseks, võib STS teie Passiivse konto haldamise eest rakendada teie Mängukontole haldustasu summas 5 (viis) eurot kuus. Kui saldo on väiksem kui Passiivsete Mängukontode tasude summa, mis tuleb maha arvata, võetakse arvesse ainult saadaolev saldo. STS teavitab Teid enne tasude rakendamist. 
 3. Võite Passiivse Mängukonto uuesti aktiveerida, logides sisse. 
 4. Jätame endale õiguse sulgeda Passiivsed Mängukontod ilma pärisraha rahajäägita. 
 5. Passiivselt Mängukontolt väljamakse taotlemiseks vajame täielikku kinnitamist (sealhulgas, kuid mitte ainult, isikutunnistuse, aadressi ja makseviisi kinnitamist). Lisateabe saamiseks pöörduge palun Klienditoe poole. 

26 - VASTUTUSE PIIRAMINE  

 1. STS ei taga Teenuste katkematut kättesaadavust ega kasutatavust. STS-i pakutavad Mängud ja Teenused on mängijale kättesaadavad, kasutades ainult praegust tehnoloogiat.  
 2. Juhul kui Mängija kasutab kolmanda osapoole kasutajaliideseid, nõustub Mängija, et rakendused ei pruugi kuvada täielikku teavet nende hasartmängude kohta. 
 3. STS pakub Veebisaidil püsivaid Teenuseid. Sellest hoolimata ei võta STS vastutust mis tahes vea, tegemata jätmise, katkestamise, kustutamise, defekti, toimimise või edastamise viivituse, sideliini rikke, varguse või hävitamise või volitamata juurdepääsu või Veebisaidi või Teenuste muutmise eest. 
 4. Mängija arvutiseadmed või mobiilseade ja internetiühendus võivad mõjutada Veebisaidi jõudlust ja/või toimimist. STS ei garanteeri, et Veebisait töötab ilma vigade või tõrgeteta või et Teenuseid osutatakse katkestusteta. STS ei vastuta rikete ega probleemide eest, mis võivad tekkida Mängija seadmete, internetiühenduse, interneti- või telekommunikatsiooniteenuse pakkuja tõttu.  
 5. STS ei vastuta Mängude katkestuste või tõrgete ega Veebisaidi rikke aja eest. Lisaks ei vastuta STS Veebisaidi komponentide või vastava serveri kahjustamise ja/või viiruste olemasolu eest, mis võivad Mängija arvutit või tarkvara kahjustada. Lisaks tühistatakse kõik vigu sisaldavate Mängude panuste, ennustuste ja/või kihlvedude võidud ning STS vastutab ainult vastava panuse, ennustuse ja/või kihlveo summa tagastamise eest Mängijale. 
 6. STS ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud andmete sisestamise, salvestamise ja/või töötlemise vigadest ning edastatud andmete puudulikkusest ja ebatäpsusest. Samuti jätab STS endale õiguse parandada ilmsed vead, mis tekkisid tulemuste salvestamise ja töötlemise ajal, sealhulgas Mängijate identiteediga seotud vead, panused jne. Kui selline viga ilmneb tõrgete või tarkvaraprobleemide tõttu, põhjustades mängu nurjumise ja/või katkestamise, loetakse mäng kehtetuks ja panustatud summa tagastatakse Mängijale. Samuti jätab STS endale õiguse panuseid piirata ja/või neist keelduda, kui ta peab seda tõrgete, tarkvara rikete või sarnaste asjaolude tõttu vajalikuks. 
 7. STS ei vastuta kahjumite või kahjude eest, mis on tekkinud Veebisaidi või Teenuste kasutamise, Veebisaidil või Teenustes või nende kaudu postitatud sisu või Veebisaidi mängijate käitumise tagajärjel. 
 8. STS ega ükski selle direktoritest ega töötajatest ei vastuta Mängija mis tahes kahjude eest. Näiteks (kuid mitte ainult): juhuslikud või mis tahes liiki tagajärjed, mis võivad tekkida või on seotud Veebisaidi või Teenuste kasutamisega mängija poolt, sh pakutava teabe kvaliteet, täpsus või kasulikkus. 
 9. STS ei vastuta kahjude eest, mille on põhjustanud Mängukonto ebaõige või vale kasutamine Mängija või kolmandate isikute poolt. 
 10. STS ei vastuta katkestatud Mängude põhjustatud võitude kaotuste eest. 
 11. STS ei vastuta mis tahes kahjumite ja/või kahjude eest, mis arvatavalt või väidetavalt tulenevad või on põhjustatud Veebisaidi või selle sisu poolt. Sealhulgas, mistahes isiku poolne Veebisaidi või selle sisu kasutamine või vääriti kasutamine, toimimise või edastamise viivitused või katkestused, sideliini rike või mis tahes vead või puudused sisus. 
 12. Juhul, kui Mängija rikub tingimusi, hüvitab Mängija STS-le kolmandate isikute esitatud nõuded ja kannab kõik sellest tulenevad kulud, tasud või kahjud. 
 13. STS ei vastuta Teenuste töös esinevate trükivigadega seotud, tehniliste ega inimlike vigade eest. Mis tahes vea korral jätab STS endale õiguse mõjutatud panused tühistada või viga parandada. Kui STS-i poolt tehtud parandus muudab panuse tingimusi, antakse Mängijale võimalus nõustuda muudetud tingimustega enne panuse tühiseks tunnistamist. 
 14. Eelnevat vastutuse piirangut kohaldatakse vastava jurisdiktsiooni seadustega lubatud ulatuses. STS-i kumulatiivne vastutus Mängija ees ei saa ületada Veebisaidile üle kantud või hoiule antud rahasummat vastutuse tekkimisega seotud tehingu suhtes. 

Was this article helpful?