Long Arrow Right External Link angle-right Search Times Spinner angle-left

(EE) Privaatsuspoliitika

STS.Bet Limited

STS.Bet Limited (edaspidi ka „ettevõte”, „meie”), Malta seaduste alusel asutatud ettevõte, mille registreeritud aadress on STS Gaming Group, Skyways offices, Block C, 3rd Floor (C5), 177/179 Triq Marina, Pieta PTA9042, Malta, on Teie isikuandmete vastutav töötleja kohaldatavate andmekaitseseaduste tähenduses. Ettevõte austab Teie privaatsust ja teeb kõik endast oleneva, et kaitsta meie poolt töödeldavaid isikuandmeid. Antud privaatsuspoliitika selgitab, millisel viisil ettevõte järgib kohaldatavaid andmekaitseseadusi, sealhulgas isikuandmete kaitse ĂĽldmäärust (EL) 2016/679 („GDPR”, „määrus”), andmekaitseseadust (Malta seaduste (Laws of Malta) pt 586), neid täiendavaid õigusakte ja muid privaatsust käsitlevaid seadusi, mida võidakse aeg-ajalt muuta. 

On oluline, et loeksite antud privaatsuspoliitikat koos mistahes muu privaatsusteatisega, mida oleme edastanud erijuhtudel, kui kogume või töötleme Teie isikuandmeid, et oleksite teadlik sellest, kuidas ja miks Teie poolt edastatud andmeid kasutame.

Meie andmekaitseametnik

Ettevõte on määranud andmekaitseametniku (IKA), kes vastutab privaatsuse ja andmekaitsega seotud küsimuste eest. Ettevõtte IKAga saate ühendust, saates e-kirja aadressil privacy@stsbet.com.

Mida kujutavad endast isikuandmed? 

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava fĂĽĂĽsilise isiku kohta, keda nimetatakse ka „andmesubjektiks“. Andmesubjekt on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada teabe, näiteks nime, ID-numbri, asukohaandmete, veebitunnuse või muude fĂĽĂĽsilise, fĂĽsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse identiteediga seotud andmete alusel. Neid identifitseerimisteabe kategooriaid nimetatakse isikuandmeteks. Isikuandmed ei hõlma neid andmeid, mis on muudetud anonĂĽĂĽmseks sellisel viisil, et andmesubjekti ei ole enam võimalik tuvastada (anonĂĽĂĽmsed andmed). 

Ettevõte töötleb erikategooria andmeid (tundlikke andmeid) ainult rangetel tingimustel ja asjakohase õigusliku alusega.

Andmekaitse põhimõtted

Ettevõte on pĂĽhendunud andmekaitse kohaldamisele. Kui meil on vaja Teie isikuandmeid koguda, säilitada või muul viisil kasutada, järgime järgmisi andmekaitsepõhimõtteid: 

 • Seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus: isikuandmete töötlemine toimub seaduslikul, õiglasel ja läbipaistval viisil;
 • Piiratud eesmärk: isikuandmete kogumine toimub ainult kindlaksmääratud, selgesõnalistel ja seaduslikel eesmärkidel ning seda ei tohi töödelda edasi viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;
 • Andmete minimeerimine: isikuandmete kogumine peab olema piisav, asjakohane ja piiratud sellega, mis on vajalik seoses nende töötlemise eesmärgiga;
 • Täpsus: isikuandmed peavad olema täpsed ja vajaduse korral ajakohastatud. Tuleb võtta kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et isikuandmed, mis on nende töötlemise eesmärke arvestades ebatäpsed, kustutatakse või parandatakse viivitamata;
 • Piiratud säilitusperiood: isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekti tuvastamist mitte kauem, kui see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks;
 • Ausus ja konfidentsiaalsus: isikuandmeid hoitakse konfidentsiaalsetena ja neid säilitatakse viisil, mis tagab asjakohase turvalisuse. Isikuandmeid ei edastata kolmandatele pooltele, välja arvatud juhul, kui see vajadus on põhjendatud õigusaktide sätetega.

Milliseid isikuandmeid me kogume

Kogume ja töötleme Teie isikuandmeid seoses selle veebilehe kasutamisega ja Teiega suhtlemise vajadusteks. Isikuandmed võivad sisaldada:

 • Teavet, mida esitate meile meie veebilehel registreerimisel, sealhulgas: ees- ja perekonnanimi, sĂĽnniaeg, sugu, elukoha või muu aadress, e-posti aadress, telefoninumber, muu teave, mis sisaldub meile saadetud dokumentides;
 • Teave meie veebilehe kasutamise kohta Teie poolt, sealhulgas teave selle kohta, millal, kuidas ja kus te veebilehte kasutate;
 • Ăśksikasju tehingute kohta, mida teete meie veebilehe kaudu või seoses meie veebilehe kasutamisega, sealhulgas teave Teie mängude ja panustamise ajaloo, vormide ja eelistuste kohta, mis puudutab sh osalemist erinevatel turniiridel, kampaaniates, teave Teie deposiitide kohta, väljamaksed, pangakonto ja kaardi andmed;
 • Teavet, mida olete meile edastanud kirjavahetuses meie kui vastutavate töötlejatega;
 • Muud teavet, mis on nõutud õigusaktide sätetega, sealhulgas teave Teie vara ja rahaliste vahendite allika kohta;
 • Teavet võimaliku kriminaalse või rahapesuga seotud tegevuse kohta, mille meie sĂĽsteem tuvastab;
 • Mistahes muud isiklikku teavet, mille te meile seoses veebisaidi kasutamisega edastate.

Teil ei ole kohustust edastada meile oma isikuandmeid, kuid kui Te seda ei tee, ei ole me suutelised Teile soovitud teenuseid osutama.

Pöörake tähelepanu sellele, et võime teatud andmeid koguda automaatselt ja saada Teie kohta isikuandmeid, kui edastate sellist teavet teenuste või muu veebilehel toimuva suhtluse ja tegevuse kaudu.

Andmetöötluse sihtotstarve ja õiguslik alus

Kogu Ettevõttele edastatud teavet kasutatakse ainult juhul, kui see võib osutuda vajalikuks Teile vajaliku teenuse osutamiseks. Töötleme Teie isikuandmeid ainult siis, kui meil on selleks seaduslik alus:

 • Juhtudel, kui oleme kohustatud seda tegema lähtuvalt seaduslikest või regulatiivsetest kohustustest (sealhulgas registreerimisprotsessi huvides, isikuandmete õigsuse kontrollimiseks, hasartmängu skeemide jälgimiseks ja võimalike vastutustundliku hasartmänguga seotud probleemide tuvastamiseks, rahapesu ja muude kuritegude või pettuste jälgimiseks ning tõkestamiseks);
 • Teiega sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks, st meie veebilehe kasutamise võimaldamiseks, klienditoe pakkumiseks, kõigi vajalike turva- ja identiteedikontrollide teostamiseks, Teie kõikide veebitehingute töötlemiseks, osavõtu võimaldamiseks turniirides ja kõik muud toimingud, mille ette võtame, et tagada teile Portaali tõhus kasutamine;
 • Kõigeks, mille puhul olete andnud oma nõusoleku (sh pakkumistest ja kampaaniatest teavitamine ning teabe edastamine meie toodete ja teenuste kohta);
 • Mõnel juhul võime kasutada Teie isikuandmeid juhul, kui see on meie õigustatud huvides (sh statistiliste andmete, analĂĽĂĽtiliste aruannete koostamine, Teie hasartmängutegevuse jälgimiseks, et pakkuda teile paremat ja turvalisemat teenust), välja arvatud juhul, kui need huvid on piiratud Teie huvide või põhiõiguste ja -vabaduste poolt, mis nõuavad isikuandmete kaitset.

Teie isikuandmete avalikustamine

Välja arvatud käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatu, ei avalda me tahtlikult isikuandmeid, mida kogume või säilitame, kolmandatele pooltele ilma Teie eelneva selgesõnalise nõusolekuta. Seoses ülalnimetatud eesmärkidega võime avaldada teavet kolmandatele pooltele järgmistel juhtudel:

 • Meie toodete ja teenuste pakkumise eesmärgil võime Teie andmeid jagada kontserni, kuhu kuulub STS.Bet limited, kuuluvate ettevõtetega, aga ka kolmandatele pooltele, kes tegelevad Teie valitud teenuste tarnimisega: sh platvormi pakkujad, maksepakkujad, kasiinomängude pakkujad;
 • Mistahes kolmandatele pooltele, kes on seotud teenuste pakkumisega meie ettevõttele, sealhulgas audiitoritele, professionaalsetele nõustajatele, finantskonsultantidele, isikut tõendavatele asutustele, riski- ja pettusagentuuridele, sideteenusete osutajatele, õigusasutustele jne;
 • Kõigile potentsiaalsetele omandajatele, õigusjärglastele või volitatud isikutele mistahes kavandatava ĂĽhinemise, omandamise, varade mĂĽĂĽgi või muu sarnase tehingu korral, mille käigus tuleb sellise tehingu osana teavet edastada ĂĽhele või mitmele kolmandale osapoolele;
 • Kõigile õiguskaitseorganitele, kellel on põhjendatud õigus pääseda juurde Teie isikuandmetele kuritegevuse ennetamise, uurimise või avastamise eesmärgil;
 • Igale reguleerivale asutusele või volitatud ĂĽksusele, kellel on põhjendatud õigus pääseda juurde Teie isikuandmetele, kui see on nõutud võib lubatud seadusega.

Kõik meie kolmanda osapoolena tegutsevad teenusepakkujad peavad kasutama asjakohaseid turvameetmeid Teie isikuandmete kaitsmiseks meie poliitikast lähtuvalt. Lisaks lubame neil töödelda Teie isikuandmeid ainult kindlaksmääratud eesmärkidel ja lähtuvalt meie õiguslikult siduvatest nõusolekutest. 

Rahvusvahelised ĂĽlekanded

Teie poolt edastatud teavet võidakse jagada kolmandate pooltega, sealhulgas reguleerivate, ametiasutuste ja õiguskaitseasutustega, mis asuvad teistes Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriikides või väljaspool EMPd asuvates riikides. Ettevõte edastab isikuandmeid väljaspoole EMPd alles pärast vajalike meetmete rakendamist selleks, et tagada Teie privaatsuse õiguste jätkuv kaitse, nagu on kirjeldatud käesolevas privaatsuspoliitikas ja kooskõlas kohaldatavate andmekaitseseadustega. Näiteks edastame Teie isikuandmeid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda Teie nõusolekul, meie juriidiliste ja lepinguliste kohustuste täitmiseks või avalike huvide kaitsmiseks.

Andmete säilitamine

Isikuandmeid, mida töötleme ĂĽlalnimetatud eesmärkidel, ei säilitata kauem kui vajalik. Säilitame Teie isikuandmeid seni, kuni neid on vaja kohaldatavast seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, lepingute täitmiseks ning vajaduse korral õigusnõuete esitamiseks, teostamiseks ja kaitsmiseks. 

Vaatame jooksvalt läbi meie poolt kasutatavad, töödeldavad ja salvestatavad isikuandmed ning kustutame või muudame need anonüümseks turvalisel viisil, juhul kui nende säilitamiseks puudub juriidiline, äriline või kliendipoolne vajadus.

Neil juhtudel, kui meil ei ole võimalik eelnevalt kindlaks määrata perioodi, mille jooksul Teie isikuandmeid säilitatakse, lähtume otsustamisel järgmistest kriteeriumidest:

 • Teie isikuandmete kogumise eesmärk (eesmärgid);
 • kas on seadusega ettenähtud kohustusi, mis kohustavad meid Teie teabe töötlemist jätkama;
 • kas meil on seaduslik alus, sealhulgas nõusolek, Teie poolt edastatud teabe töötlemise jätkamiseks;
 • Teie teabele omistatud väärtus;
 • kas on olemas mistahes tööstusharu tavasid, mis näevad ette, kui kaua teavet tuleks säilitada;
 • nende säilitamisega seotud risk, maksumus ja vastutus ning
 • muud olulised asjaolud.

Andmete turvalisus

Rakendame asjakohaseid turvameetmeid, et kaitsta Teie poolt edastatud andmeid kaotamise, väärkasutamise ja volitamata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Ettevõte on rakendatud meetmeid isikuandmeid töötlevate süsteemide ja teenuste pideva konfidentsiaalsuse, terviklikkuse, kättesaadavuse ja vastupidavuse tagamiseks ning taastab õigeaegselt teabe kättesaadavuse ja sellele juurdepääsu füüsilise või tehnilise vahejuhtumi korral.

Ăśkski Interneti teel edastamise meetod ega elektrooniline salvestusviis ei ole 100% turvaline. Me ei saa tagada ega garanteerida Teie poolt edastatava teabe turvalisust ja teete seda omal vastutusel. Samuti ei saa me garanteerida, et sellisele teabele ei ole juurdepääsu, seda ei avaldata, muudeta ega hävitata meie fĂĽĂĽsiliste, tehniliste ega organisatsiooniliste kaitsemeetmete rikkumise tõttu. 

Kõik meie isikuandmeid töötlevad töötajad osalevad regulaarselt infoturbe alastel koolitustel. 

Oleme juurutanud protseduurid kahtlustatavate isikuandmete turvarikkumiste menetlemiseks ja teavitame vastavat õigusasutust arvatavast rikkumisest, kui me seda oleme kohustatud tegema lähtuvalt õigusaktidest. Teatud juhtudel teavitame ka Teid kui andmesubjekti turvarikkumise kohta ja sammudest, mida peate oma õiguste kaitsmiseks rakendama. 

Kui arvate, et Teie isikuandmete puutumatust on rikutud, võtke palun ĂĽhendust ettevõtte andmekaitseametnikuga e-posti aadressil privacy@stsbet.com    

Andmesubjekti õigused

Andmesubjektina on Teil teatud õigused seoses Teie isikuandmete kaitsega, sealhulgas: 

 • Juurdepääsuõigus - Teil on õigus kĂĽsida oma meie poolt töödeldavate isikuandmete koopiaid. Sealjuures kehtivad teatud piirangud, mis tähendab, et te ei pruugi mitte alati kogu meie poolt töödeldavat teavet saada;
 • Ă•igus kustutamiseks - Teil on õigus paluda meil teatud asjaoludel Teie isikuandmed kustutada. See on piiratud õigus, mis sõltub meie poolt kehtestatud säilitamisperioodidest;
 • Ă•igus vastuväidetele - Teil on õigus esitada vastuväiteid ja nõuda, et lõpetaksime Teie isikuandmete töötlemise, kui töötlemine on vajalik meie või kolmanda isiku õigustatud huvides või ĂĽldiste huvidega seotud ĂĽlesande täitmiseks;
 • Ă•igus andmete ĂĽlekandmiseks - võite nõuda, et kannaksime ĂĽle teatud isikuandmed, mille olete meile edastanud struktureeritud, ĂĽldkasutatavas ja masinloetavas vormingus. Kui see on tehniliselt teostatav, võite ka nõuda, et edastaksime sellised isikuandmed Teie poolt osutatud kontrollivale kolmandale osapoolele;
 • Ă•igus andmete parandamiseks - Teil on õigus värskendada või parandada kõiki ebatäpseid isikuandmeid, mis meil Teie kohta on;
 • Ă•igus piiranguteks - Teil on õigus nõuda, et me lõpetaksime Teie isikuandmete kasutamise teatud tingimustel, sealhulgas juhul, kui arvate, et töötleme Teie isikuandmeid ebaseaduslikult või isikuandmeid, mis meil Teie kohta on, on ebatäpsed;
 • Ă•igus oma nõusoleku tĂĽhistamiseks - kui meie poolne töötlemine põhineb Teie nõusolekul, on teil õigus oma nõusolek tagasi võtta. Teie nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist Teie nõusolekul põhineva andmetöötluse seaduslikkust; 
 • Ă•igus saada teavet allika kohta - kui Te ei ole edastanud meie poolt säilitatud isikuandmeid meile otse, on teil ka õigus saada teavet allika kohta, kust Teie isikuandmed pärinevad.
 • Ă•igus esitada kaebus järelevalveorganile - kui vajate selgitusi või soovite arutada Teie isikuandmete töötlemisega seotud kĂĽsimusi, võite pöörduda meie andmekaitseametniku poole (kontaktandmed eespool). Juhul kui te ei ole tulemusega rahul, on Teil andmesubjektina ka õigus esitada kaebus teabe- ja andmekaitsevolinikule kas online https://www.reportbreachidpc.com/Complaint/ või aruande esitamisega teabe- ja andmekaitsevolinikule tavaposti teel aadressil: Floor 2, Airways House, High Street, Sliema, SLM 1549, Malta või e-posti teel idpc.info@gov.mt. Samuti võite pĂĽĂĽda jõustada oma õigusi kohtu teel.

Teie isikuandmete kaitsega seotud õigused ei ole piiramatud. Kui soovite kasutada ĂĽht või mitut oma õigust, saatke oma taotlus aadressile: privacy@stsbet.com.  

Nende õiguste kasutamise eest ei võeta mingeid tasusid. Teile saadetakse vastus põhjendamatu viivituseta maksimaalselt ühe kuu jooksul alates hetkest, kui Teie isikusamasus on tõendatud.

Teie õiguste kasutamise taotluse saamisel võib ettevõte vajada Teie identiteedi kinnitamiseks eriteavet. See on turvameede tagamaks, et isikuandmeid ei avaldata kellelegi, kellel ei ole õigust nende saamiseks. 

Automatiseeritud otsuste tegemine ja profiilianalĂĽĂĽs

Võime kasutada automatiseeritud otsuste tegemist, et täita kehtivatest seadustest tulenevaid kohustusi. Teeme seda mh selleks, et täita oma kohustusi seoses pettuse, maksudest kõrvalehoidumisega, teatades kahtlastest kihlveomustritest ja edastades hoiatusi vastutustundlike mängude huvides.

Samuti võime kasutada automatiseeritud otsuste tegemist kindlatel juhtudel, kui see on vajalik meie ja andmesubjekti vahel sõlmitud lepingu sõlmimiseks või täitmiseks. Profiilide alusel tehtud otsuseid ei tehta automaatselt, ilma inimese sekkumiseta. Lisaks põhineb protsess meie huvil pakkuda mängijatele isikupärastatud ja kvaliteetset kogemust ning premeerida mängijate lojaalsust. Teil on igal ajal õigus esitada vastuväiteid seoses isikuandmete töötlemisega automatiseeritud eesmärkidel, võttes meiega ühendust privacy@stsbet.com.

Võime kasutada Teie isikuandmeid automatiseeritud otsuste tegemisel seoses turundusmaterjalide ja isikupärastatud reklaamide kuvamisega lähtuvalt Teie eelistustest või huvidest. Näiteks võime teile kuvada teatud mängude või VIP/ lojaalsusprogrammi pakkumiste reklaame sõltuvalt Teie aktiivsusest. Kui selline töötlemine toimub, palume teilt selleks konkreetset ja selget nõusolekut ning tagame teile alati võimaluse sellest loobuda.

KĂĽpsised

Küpsised on väikesed tekstifailid, mille salvestavad Teie arvutisse külastatavad veebisaidid. Neid kasutatakse laialdaselt selleks, et veebilehed toimiksid või toimiksid tõhusamalt, samuti veebilehe omanikele teabe edastamiseks. 

Lisateavet selle kohta, milliseid kĂĽpsiseid me kasutame, kuidas me neid kasutame ja kuidas oma kĂĽpsiste eelistusi muuta, leiate meie lehelt KĂĽpsiste poliitika.. 

Teie kohustus meid muudatustest teavitada

On oluline, et Teie isikuandmed, mida säilitame, oleksid täpsed ja ajakohased. Peaksite meid teavitama Teie isikuandmete muutumise korral, nt juhul, kui muutub Teie perekonnanimi, allkiri, aadress ja/või ID-kaardi number.

Lingid teistele veebilehtedele 

Kui pakume linke teiste organisatsioonide veebilehtedele, ei kehti antud privaatsuspoliitika selle kohta, kuidas see organisatsioon Teie isikuandmeid töötleb. Soovitame teil lugeda teiste külastatud veebilehtede privaatsuspoliitika.

Muudatused antud privaatsuspoliitikas

Selle privaatsuspoliitika sätteid võidakse aeg-ajalt muuta. Kui muudame seda privaatsuspoliitikat viisil, mis mõjutab Teie isikuandmete kasutamist, teavitame teid valikute kohta, mis teil võivad seoses nende muudatustega tekkida. Saadame ka teate selle kohta, et antud privaatsuspoliitika on muutunud.